KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VÀ RÀ SOÁT TỔNG THỂ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trước sự tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại dịch bệnh COVID-19, thực hiện công điện 1158 và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã kích hoạt trở lại các hoạt động phòng chống dịch qua việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bệnh viện, thành lập Đoàn đánh giá "Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" theo Bộ tiêu chí do Bộ Y tế Ban hành, rà soát tổng thể công tác chuẩn bị và các hoạt động để ứng phó có hiệu quả với các tình huống diễn biến của dịch bệnh.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bệnh viện ĐHY Hải Phòng